Algemene voorwaarden

Klik op onderstaande link om de huur en verhuurvoorwaarden als PDF te downloaden.

Huur en verhuurvoorwaarden

 

HUUR- EN VERHUURVOORWAARDEN QUICKTEC:

01: Huur en verhuur vindt plaats vanuit onze vestiging Sânkop 9, 9289 JV te Drogeham, of vanuit enige andere vestiging welke in de toekomst gekozen zal worden.

02: Overeenkomsten met verhuurster kunnen worden aangegaan door: – natuurlijke personen – rechtspersonen Niet als rechtspersonen worden gezien, stichtingen, commissies, comités edm. welke niet zijn ingeschrevenen in de daarvoor bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze niet rechtspersonen worden gezien als een natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld met zijn gehele kapitaal en alle voortvloeiende verplichtingen uit de gesloten huurovereenkomst en de daaraan gerelateerde huur- en verhuurvoorwaarden. Indien later blijkt dat een natuurlijk persoon de overeenkomst is aangegaan namens een rechtspersoon, en daartoe niet bevoegd was wordt ervan uitgegaan dat hij handelde á titre personèl en kan door hem geen beroep worden gedaan op schuldsplitsing.

03: Huur en verhuur van geluid- en belichtingssystemen, communicatieapparatuur, mobiele telefonie en apparatuur welke in de toekomst nog in ons pakket wordt opgenomen, hierna te noemen apparatuur vindt plaats, tenzij uitdrukkelijk in aanbiedingen / huurovereenkomsten uitgesloten, conform deze voorwaarden. Middels mondelinge en / of schriftelijke bevestiging van huur ( overeenkomst ) gaat huurder onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

04: Aanvulling , vermindering , wijziging , en / of annulering van reeds bestaande huurovereenkomsten kan (kunnen) uitsluitend plaats vinden met instemming van beide partijen en treedt (treden) eerst in werking nadat deze door verhuurster schriftelijk aan huurder zijn bevestigd. Huurder zal zich nimmer kunnen beroepen op overmacht, indien vanwege overheden, zulks in de ruimste zin des woords, een eerder gegeven toestemming niet gestand wordt gedaan, wordt gewijzigd c.q. wordt ingetrokken, om welke reden dan ook. Het niet plaats vinden van evenementen waarvoor apparatuur was ingehuurd, om welke reden dan ook, geeft geen recht op korting, compensatie, noch op ontbinding van de gesloten overeenkomst.

05: Verhuurster behoudt zich het recht voor bij stijging van prijzen van motorbrandstof / verzekeringspremies deze stijging middels toeslagen aan huurder in rekening te brengen, óók nadat de huurovereenkomst tot stand gekomen is.

06: Indien verhuurster berichten bereiken – nadat een overeenkomst is aangegaan – omtrent liquiditeit en of/ solvabiliteit van de huurder kan verhuurster gehele of gedeeltelijke betaling van de overeengekomen huurprijs c.q. een borgstelling vorderen c.q. een garantie waaruit de gegoedheid van de huurder blijkt; zelfs indien daaromtrent niets, of iets anders is overeengekomen. Verhuurster heeft het recht apparatuur / faciliteiten op te houden totdat aan boven gestelde is voldaan. De vordering terzake dient door verhuurster aan huurder schriftelijk te worden meegedeeld. Verhuurster is niet gehouden omklede redenen daarvan op te geven, noch haar bron te vermelden.

07: Vast, tijdelijk en / of oproeppersoneel bij verhuurster werkzaam is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, noch tot wijziging / aanvulling daarvan, zonder dat verhuurster daarvan schriftelijke bevestiging heeft gegeven aan de huurder. Hieronder vallen eveneens rechtverkrijgenden (kinderen, echtgenote) van verhuurster, tenzij na diens overlijden, handelingsonbekwaamheid, ontstentenis wegens ziekte of ongeval.

08: Bij huur c.q. gebruik van apparatuur dient huurder ervoor zorg te dragen dat aan alle vereisten wordt voldaan , zoals daar zijn: – ontheffingen van plaatselijke verordeningen – verordeningen / voorschriften / wettelijke bepalingen terzake milieuwetgeving – regelgeving terzake de Wet op het Muziek Auteursrecht – regelgeving en bepalingen terzake overkoepelende (sport) bonden (KNAU of KNWU etc.) – regelgeving terzake gebruik / in bezit hebben van radio elektrische zendinrichtingen – regelgeving / bepalingen conform ISO normeringen, elektrotechnische voorschriften etc. Verhuurster kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van terzake benodigde vergunningen, afschriften edm. Door of vanwege opsporingsdiensten geconstateerd verzuim, nalatigheid, niet voldoen aan bepalingen c.q. hieruit voortvloeiende procedures, boeten etc. zijn voor rekening van de huurder. Indien inbeslagname / verbeurdverklaring van apparatuur volgt die aan huurder is verhuurd, is huurder verplicht verhuurster per omgaande hiervan in kennis te stellen. Schade hieruit voortvloeiende , verbeurdverklaring, inbeslagname, vernietiging, zomede het door verhuurster niet kunnen beschikken over de apparatuur, zomede schade voortvloeiende wegens het niet kunnen leveren aan derden komt voor rekening van de huurder.

09: Huur en verhuur geschiedt – tenzij uitdrukkelijk op de huurovereenkomst anders bepaald – voor rekening en risico van de huurder. Apparatuur reist voor rekening en risico van de huurder. Indien apparatuur is ingehuurd inclusief transport wordt onder apparatuur mede verstaan transportmiddelen (auto’s, aanhangwagens, opleggers, steekwagens, trolleys, e.d.m.).

10: Bij de huur van apparatuur wordt ervan uitgegaan dat deze in 100% staat verkeert en noch zichtbare noch onzichtbare gebreken vertoont. Het staat huurder vrij bij mede nemen van de apparatuur verhuurster te verzoeken de apparatuur op goede werking te demonstreren. Ziet huurder hiervan af, dan kan later niet worden gereclameerd dat apparatuur en / of onderscheidenlijke componenten gebreken zouden hebben vertoond.

11: De overeengekomen huurprijs dient in principe bij het meenemen van apparatuur te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn op de huurovereenkomst is overeen gekomen. Indien huurprijzen niet worden voldaan bij het meenemen c.q. zoals op de huurovereenkomst is overeen gekomen, heeft verhuurster het recht de apparatuur op te houden totdat volledige betaling heeft plaats gevonden. Ook indien vanuit eerder gesloten huurovereenkomsten tussen partijen nog huurprijzen / declaraties / schade-nota’s en / of debet rente nota’s openstaan heeft verhuurster het recht de apparatuur op te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het ophouden van de apparatuur, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden kan nimmer tot gevolg hebben dat de onderhavige huurovereenkomst wordt ontbonden, noch dat verhuurster kan worden aangesproken voor het plegen van wanprestatie, noch aansprakelijk kan worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van de huurder c.q. derden, zulks in de ruimste zin des woords.

12: Huurder vrijwaart verhuurster voor aanspraken jegens derden in welke vorm dan ook, in het bijzonder aanspraken wegens schade en / of interesten, ontstaan vanwege gebruik van apparatuur, c.q. het niet voldoende werken, kunnen gebruiken van de apparatuur. Daar en boven vrijwaart huurder verhuurster voor aanspraken wegens opgetreden schade jegens zichzelf of zijn eigendommen, in welke vorm dan ook.

13: Alle schade aan het gehuurde ontstaan, uitgezonderd aantoonbare slijtage, zulks uitsluitend ter beoordeling aan verhuurster ( en / of diens gemachtigde ) is voor rekening en risico van de huurder. Hieronder valt evenzo schade aan apparatuur, inclusief transportmiddelen ( zie artikel 08 ) door derden toegebracht, al dan niet door molest. De aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur gaat in op het moment dat deze in bezit is van de huurder, c.q. verhuurster op de locatie is gearriveerd waar het evenement zal plaatsvinden. Indien verhuurster voorbereidende werkzaamheden dient uit te voeren, voorafgaande aan de eigenlijke gebruiksdata c.q. door haar vanwege lopende verplichtingen elders vroegtijdig apparatuur en transportmiddelen dienen te worden ingezet, teneinde tijdig de apparatuur bedrijfsklaar te kunnen opleveren wordt de geïnstalleerde apparatuur met de daarbij benodigde transportmiddelen – in de tijd tussen installeren en gebruik – geacht onder de verantwoordelijkheid van de huurder te vallen en is hij voor eventuele schade daaraan aansprakelijk. Indien van verhuurster in alle redelijkheid niet gevergd kan worden dat démontage van ingezette apparatuur en transportmiddelen direct na afloop van het evenement plaatsvindt ( door late beëindiging van het evenement c.q. slecht weer ) en apparatuur en transportmiddelen eerst daags daarna gedémonteerd en afgevoerd kunnen worden, blijft de huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade in de tussenliggende tijd tussen eindtijd evenement en demontage / afvoer. Deze tussenliggende tijd mag maximaal 24 uur bedragen. Schade ontstaan vanwege energiestoring, niet juiste- of te hoge spanning komt voor rekening van de huurder. Hij kan zich nimmer beroepen op overmacht vanwege de energieleverancier / installateur.

14: Bij de bepaling van de hoogte van een schadebedrag wordt altijd uitgegaan van deskundige reparatie. Het is aan verhuurster te bepalen door wie zij haar schade deskundig zal laten herstellen. Bij teloorgaan van apparatuur wordt voor wat betreft de hoogte van het schadebedrag altijd uitgegaan van de aanschafprijs terzake nieuw aan te schaffen apparatuur, zonder dat daarbij korting en / of compensatie kan worden bedongen terzake boekwaarde, afschrijving etc., noch kan verhuurster worden verplicht aan te tonen wanneer en tegen welke prijs apparatuur werd aangeschaft. Het schadebedrag wordt verhoogd met een kredietbeperking toeslag – percentage 5% – alsmede met het dan geldende wettelijke percentage BTW. Indien verhuurster apparatuur niet kan verhuren doordat daaraan schade is ontstaan c.q. doordat deze teloorgegaan is kan verhuurster over de tijd dat deze apparatuur niet inzetbaar is de geldende huurprijs in rekening brengen aan de huurder zonder dat op haar de verplichting rust aan te tonen dat de apparatuur zou kunnen zijn verhuurd indien daaraan geen schade ware opgetreden; daarenboven is de huurder aansprakelijk voor schade welke verhuurster ondervindt doordat zij jegens derden niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen. Schadebedragen dienen op eerste aanzeg en binnen 08 dagen na schadedeclaratie door huurder te worden voldaan, verhoogd met kredietbeperking toeslagen & BTW. Het feit dat huurder eventueel tegen schade verzekerd is doet aan deze betalingstermijn niet af, noch kan huurder zich beroepen op het feit dat door haar verzekeringsmaatschappij het schadebedrag niet binnen deze termijn wordt betaald. Bij gedeeltelijke schadebetaling( en ), al dan niet binnen op gemelde termijn vermeld , wordt huurder geacht in gebreke te blijven, c.q. wanprestatie te leveren jegens verhuurster. Alle schade daaruit voortvloeiende komt voor rekening van de huurder.

15: Indien door de huurder apparatuur niet wordt terugbezorgd op datum en tijdstip zoals overeengekomen is alle schade daaruit voortvloeiende voor zijn rekening, in het bijzonder het niet kunnen nakomen van verplichtingen door verhuurster jegens derden c.q. wordt geacht de huur te worden gecontinueerd voor een zelfde periode tegen dezelfde condities. Huurder kan zich nimmer beroepen op overmacht terzake verkeersstremmingen, niet tijdige bezorging van vervoerders, niet nagekomen afspraken van derden jegens hem etc. Indien apparatuur bij verhuurster wordt terugbezorgd na afloop van een huurperiode en verhuurster niet zelf aanwezig is kan door anderen de apparatuur in ontvangst worden genomen. Op verzoek van de huurder kan een verklaring worden afgegeven omtrent afgifte van die apparatuur. Deze verklaring zegt niets omtrent de staat waarin de afgegeven apparatuur zich bevindt, zoals gebreken, goede werking etc. Verhuurster heeft de verplichting, zo bij controle blijkt dat de ingeleverde apparatuur gebreken vertoont c.q. incompleet is, huurder hiervan prompt in kennis te stellen. Huurder heeft het recht zich binnen 2x 24 uur te komen overtuigen van de door verhuurster gemelde gebreken. Ziet de huurder daarvan af, dan heeft verhuurster het recht de gebreken te – laten – herstellen, waarbij hij gehouden is: – defecte materialen tenminste 14 dagen ter beschikking van de huurder te houden. – huurder van het herstel schriftelijk in kennis te stellen onder overlegging van een gespecificeerde nota terzake herstel / vervanging.

16: Nota / declaraties vanwege huur / rappel / schade / debetrente door verhuurster aan huurder verzonden worden altijd verhoogd met een kredietbeperking toeslag van 5%. Deze aan huurder in rekening gebrachte kredietbeperking toeslag kan door hem op het totaal declaratiebedrag in mindering worden gebracht indien stipt wordt voldaan aan de gestelde betalingstermijn / uiterlijke vervaldatum, op de declaratie vermeld. Wordt aan deze betalingstermijn niet stipt voldaan dan heeft verhuurster het recht: – aan huurder verleende kortingen op de huurprijs teniet te verklaren – de huurprijs te verhogen met een toeslag als ware vóóraf bij het aangaan van de huurovereenkomst bekend geweest en te zijn overeengekomen dat betaling niet zou plaatsvinden binnen de door verhuurster en huurder overeengekomen termijn. – lopende huurovereenkomst verplichtingen op te schorten totdat door de huurder aan zijn verplichtingen is voldaan; huurder kan daaraan géén rechten ontlenen lopende overeenkomsten te annuleren, noch verhuurster aansprakelijk te houden voor schaden / interesten voor hem of derden daaruit voortvloeiende – kosten van rappel aan huurder te berekenen à raison van pér rappel 35.- – debetrente aan huurder te berekenen groot 1% per 14 dagen, waarbij als ingangsdatum geldt de op onderhavige declaratie gestelde uiterste declaratie- / vervaldatum – indien de huurder jegens verhuurster niet of niet geheel aan zijn verplichtingen voldoet pleegt huurder daarmee wanprestatie zonder dat daarbij in gebreke stelling van de zijde van verhuurster noodzakelijk is. Alsdán heeft verhuurster het recht teneinde haar rechten te doen gelden gebruik te maken van de diensten van een gemachtigde. Verhuurster zal huurder hiervan schriftelijk in kennisstellen. De kosten welke verhuurster moet maken om haar rechten te doen gelden c.q. een executoriale titel te bekomen, komen in haar geheel voor rekening van de nalatige huurder en dienen door hem op eerste aanzeg te worden voldaan. Onder deze kosten vallen: – administratieve kosten, zoals bureau- en portikosten – kosten wegens gederfde uren i.v.m. correspondentie en overleg met gemachtigde van verhuurster te samen genoemd “interne kosten” . Deze “interne kosten” bedragen 10% van het declaratiebedrag met een minimum van 50.- buitengerechtelijke kosten. Bedragende 25% van het declaratiebedrag met een minimum van 50,- gerechtelijke kosten. Zoals griffierecht / rol-/ roepgelden, uitbrengkosten en kosten van executie , zulks in de ruimste zin des woords, eventueel verhoogd met de BTW daarover.

17: Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “ huurder ” kan ook gelezen worden “ huurster ”.